No direct marathi meaning for the english word '' has been found. Check out the following synonyms for the same word which are very close in meaning.
  • determine - ठरवणे,  निश्चित करणे,  आगाऊ ठरवणे,  संपुष्टात आणणे
  • dictionary - शब्दकोश,  कोणत्याही विषयावरील कोश
  • apple - घट्ट गराचे गोलाकार फळ,  सफरचंद
  • mango - आंबा,  आंब्याचे झाड,  मँगो
  • banana - केळे,  सोनकेळे,  केळ‍ीचे झाड
  • mother - आई,  माता,  जननी
  • mural - भिंतीवरील चित्र,  भिंतीचा,  भिंतीवरील
  • lemon - लिंबू,  लिंबाचे झाड,  काही तरी दोष असलेली किंवा निरूपयोगी व्यक्ती किंवा वस्तू
  • viz - म्हणजे
  • about - विषयक,  बाबत,  विषयी,  अंदाजे,  जवळजवळ,  साधारणपणे

English - Marathi Dictionary Search

Browse English to Marathi Words


2015. MarathiDictionary.Org / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use