No direct marathi meaning for the english word 'beg' has been found. Check out the following synonyms for the same word which are very close in meaning.
  • first - पहिला,  प्रथम,  सर्वात महत्वाचा,  मुख्य,  पहिल्यांदा,  इतर सर्वांच्या अगोदर,  प्रथम
  • open - बंद नसलेला,  उघडा,  मोकळा,  आच्छादित नसलेला,  खुला,  उघडणे,  चालू करणे
  • start - सुरु करणे,  निघणे,  प्रवासाला आरंभ करणे,  सुरवात करणे,  प्रारंभ,  सुरवात,  धसका
  • ask - माहिती मिळवण्यासाठी एखाद्याला प्रश्न विचारणे,  विचारणे,  पृच्छा करणे,  प्रश्न करणे,  सवाल टाकणे,  सांगणे
  • source - मूळ,  उगमस्थानसंशोधनाची साधने
  • belt - कमरपट्‍टा,  चाकाचा पट्‍टा,  कापड, कातडे इत्यादीचा पट्‍टा
  • origin - उत्पत्तिस्थान,  उगम,  आरंभ,  कूळ,  जन्म
  • crave - ची तीव्र इच्छा असणे,  हाव असणे
  • apprentice - कारागिरीचे काम शिकणारा,  एखाद्या व्यवसायाचे कौशल्य शिकणारा,  शिकाऊ उमेदवार
  • commence - आरंभ करणे

English - Marathi Dictionary Search

Browse English to Marathi Words


2015. MarathiDictionary.Org / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use