No direct marathi meaning for the english word 'moderate' has been found. Check out the following synonyms for the same word which are very close in meaning.
  • middle - मधला,  मधील,  मध्यम दर्जाचा,  मध्यबिंदू,  मध्यभाग,  कटीप्रदेश,  कमर
  • average - अनेक राशींच्या बेरजेला राशींच्या संख्येने भागल्यावर येणारे उत्तर,  सरासरी,  मध्यमान,  सर्वसामान्य श्रेणी,  सरासरी काढणे
  • continent - खंड,  प्रदेश
  • chairman - अध्यक्ष
  • mitigate - कमी करणे,  सौम्य करणे,  सुस(य करणे
  • inordinate - बेसुमार,  अमर्याद,  अनिर्बंध,  इच्छा, हाव, इ.
  • sober - न प्यालेला (शुद्धीवर असलेला),  शांतचित्त,  विचारी,  (रंग) सौम्य,  वस्तुस्थितीची जाणीव करून देणे किंवा होणे
  • allay - कमी करणे,  शमवणे
  • medium - साधन,  माध्यम,  मध्यमस्थिती मध्यम प्रकारचा
  • mild - सौम्य,  शांतवार,  हळूवार,  नरम,  सौम्य

English - Marathi Dictionary Search

Browse English to Marathi Words


2015. MarathiDictionary.Org / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use