Meaning of 'programme'

  • कार्यक्रमाची रुपरेषा
  • कार्यक्रम
  • कार्यक्रमाची यादी
  • संगणकाची आज्ञावली
  • चा कार्यक्रम आखणे

Related Phrases

  • Cultural programme सांस्कृतीक कार्यक्रम
  • Crash programme धडक कार्यक्रम
  • Nation wide programme राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम
  • Audit programme हिशेब तपासणी कार्यक्रम
  • Programme budgeting अंदाजपत्रक तयार करताना संगठनेच्या ध्येयावर लक्ष केंद्रित करून ते तयार करण्याची योजना

SynonymsTags: Marathi Meaning of programme, programme Marathi Meaning, English to Marathi Dictionary, programme Marathi Meaning, programme English Meaning

English - Marathi Dictionary Search

Browse English to Marathi Words


2015. MarathiDictionary.Org / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use