No direct marathi meaning for the english word 'quest' has been found. Check out the following synonyms for the same word which are very close in meaning.
  • matter - भौतिक वस्तू,  जड वस्तू,  पुस्तक भाषण, इ. चा विषय,  विशिष्ट प्रकारची बाब किंवा वस्तू,  महत्वाचा असणे
  • problem - अवघड प्रश्न,  समस्या,  अडचण,  विवाद्य,  जो स्वत: अडचणीचा विषय बनला आहे असा
  • ask - माहिती मिळवण्यासाठी एखाद्याला प्रश्न विचारणे,  विचारणे,  पृच्छा करणे,  प्रश्न करणे,  सवाल टाकणे,  सांगणे
  • win - मिळवणे,  जिंकणे,  यशस्वी होणे,  मोकळया हवेत किंवा उन्हात वाळवणे,  चाळणे,  पाखडणे
  • hunt - शिकार करणे,  शोधाशोध करणे,  धुंडाळणे
  • search - झडती घेणे,  चाचपडून पाहणे,  आपल्या मनाला विचारुन पाहणे
  • examine - परीक्षार्थी
  • research - संशोधन,  संशोधनात मग्न असणे
  • victory - विजय,  यश,  फत्ते
  • require - जरुर असणे,  गरज असणे,  (अमुक एक करायला) भाग पाडणे

English - Marathi Dictionary Search

Browse English to Marathi Words


2015. MarathiDictionary.Org / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use