No direct marathi meaning for the english word 'tally' has been found. Check out the following synonyms for the same word which are very close in meaning.
  • quite - क्रिपूर्णपणे,  वस्तुत:
  • dead - मृत,  वठलेला,  कधीही जिवंत नसलेला,  हालचाल, भावाना इ. विरहित,  पूर्ण,  अप्रचिलति,  निर्जीव झालेला
  • completely - पूर्णपणे,  समग्रपणे
  • agree - एखाद्याशी सहमत असणे,  राजी असणे,  मान्य होणे,  पटणे
  • entirely - पूर्णपणे
  • fully - पूर्णपणे
  • label - वस्तुला लावलेली खूण चिठ्ठी, लेबल,  पत्त्याचे लेबल लावणे,  शिक्का मारणे,  वर्गात घालणे
  • sheer - पूर्ण,  निखालस,  केवळ (शुद्ध),  (कडा)उभा तुटलेला,  (कापड)पारदर्शक वाटावे इतके सुरेख विणलेले,  सरळ उभा (थेट खाली),  (जहाज)आपला मार्ग सोडून बाजूला जाणे
  • By accident - योगायोगाने,  दैवयोगाने,  यदृच्छेने,  दैववशात्

English - Marathi Dictionary Search

Browse English to Marathi Words


2015. MarathiDictionary.Org / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use