No direct marathi meaning for the english word 'verify' has been found. Check out the following synonyms for the same word which are very close in meaning.
  • check - एकदम थांबवणे किंवा थांबणे,  आवरणे,  तपासणे,  ताब्यात आणणे,  मात करणे,  राजास शह देणे,  ताबा
  • prove - दाखवणे सिदध करणे,  अमूक आहे असे दिसुन येणे
  • Check up - पूर्ण तपासणी
  • Certify - च्या खरेपणाचा दाखला देणे
  • confirm - बळकटी आणणे,  दृढ करणे,  खा‍त्री करुन घेणे,  कायम करणे,  पक्का करणे

English - Marathi Dictionary Search

Browse English to Marathi Words


2015. MarathiDictionary.Org / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use